Sign In
Có tổng số 8 văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
01/QCPH-TCTHADS-TTr 01/08/2017 Bộ Tư pháp Phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Thanh tra Bộ trong công tác thi hành án dân sự
341/QĐ-BTP 25/02/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
267/QĐ-BTP 05/02/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Nội quy tiếp công dân của Bộ Tư pháp
266/QĐ-BTP 05/02/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp
4678/KH-BTP 12/11/2014 Bộ Tư pháp Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp cuối năm 2014
2032/QĐ-BTP 04/09/2014 Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp
1846/QĐ-BTP 08/08/2014 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp
861/QĐ-BTP 15/04/2014 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài của Bộ Tư pháp