Sign In
Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư 08/2015/TT-TTCP 15/12/2015 Thông tư 08/2015/TT-TTCP Quy định về sổ nhật ký đoàn thanh tra
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN 25/11/2015 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra
Thông tư 04/2014/TT-TTCP 18/09/2014 Thông tư 04/2014/TT-TTCP Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Thông tư 08/2014/TT-BCA-A81 21/02/2014 Thông tư 08/2014/TT-BCA-A81 Quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương
Quyết định 81/2013/QĐ-TTg 30/12/2013 Quyết định 81/2013/QĐ-TTg Về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Nghị định 59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định 59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Luật 27/2012/QH13 23/11/2012 Luật 27/2012/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Nghị định 75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
Nghị định 86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Nghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
Luật 56/2010/QH12 15/11/2010 Luật 56/2010/QH12 Thanh tra