Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp
Sign In

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp

Theo Quyết định số 2032/QĐ-BTP ngày 04/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Tư pháp có cơ cấu tổ chức như sau:

1. Lãnh đạo Thanh tra Bộ:
 Lãnh đạo Thanh tra Bộ gồm có Chánh Thanh tra và không quá 03 (ba) Phó Chánh Thanh tra.
Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Thanh tra Bộ.
Các Phó Chánh Thanh tra chấp hành sự chỉ đạo của Chánh Thanh tra, được Chánh Thanh tra phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.
2. Các tổ chức trực thuộc Thanh tra Bộ:
- Phòng Tổng hợp - Hành chính;
- Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Phòng Thanh tra hành chính;
- Phòng Thanh tra chuyên ngành;
- Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn thư.
​​​​​​​​