Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
Sign In

Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 120/QĐ-STP ngày 14/12/2016 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 (Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017). Theo đó, năm 2017, công tác Thanh tra của Sở Tư pháp tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện trên 4 nội dung nhiệm vụ sau:

1. Công tác tiếp công dân
- Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh Hoà Bình về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hoà Bình và các quy định của pháp luật về tổ chức tiếp công dân.
- Thư­ờng xuyên bố trí 01 công chức trực, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý thông tin qua đ­ường dây nóng.
2. Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đối với đơn không thuộc thẩm quyền, chuyển đơn hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Thụ lý, giải quyết đối với đơn­ khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.
- Chỉ đạo Thủ tr­ưởng các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, nhằm giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở theo thẩm quyền.
3. Công tác Thanh tra 
Thanh tra chuyên ngành công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực tại huyện Đà Bắc, huyện Kỳ Sơn, huyện Tân Lạc.
- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Tín Phát, tỉnh Hòa Bình.
- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình.
4. Công tác kiểm tra
Kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở tại Văn phòng Công chứng Đại Nam và Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình./.
Tác giả: Minh Ngọc
 Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình