Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tỉnh Cà Mau
Sign In

Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tỉnh Cà Mau

Ngày 06/10/2017, tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, Đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra số 49/QĐ-TTR ngày 25/9/2017 của Thanh tra Bộ Tư pháp về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tỉnh Cà Mau.

   Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tư pháp, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định thanh tra số 49/QĐ-TTR ngày 25/9/2017 về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tỉnh Cà Mau, Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Đoàn thanh tra, Tổ giám sát Đoàn Thanh tra , đại diện Lãnh đạo Sở, các phòng ban của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau và đại diện các tổ chức được tiến hành thanh tra trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
   Bà Tạ Thị Tài - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp, Trưởng Đoàn thanh tra đã đại diện cho Đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tư pháp đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 49/QĐ-TTR ngày 25/9/2017 của Thanh tra Bộ Tư pháp Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tỉnh Cà Mau và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức được tiến hành thanh tra. Thay mặt Tổ giám sát, ông Lê Văn Nghinh - Phó Trưởng phòng Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thư, Thanh tra Bộ Tư pháp, Tổ phó Tổ Giám sát Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định giám sát số 15/QĐ-GSĐTTR ngày 27/9/2017 của Thanh tra Bộ Tư pháp về việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra thành lập theo Quyết định thanh tra số 49/QĐ-TTR ngày 25/9/2017 của Thanh tra Bộ Tư pháp. 
   Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức được tiến hành thanh tra đã báo cáo tóm tắt các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra, hoạt động trong lĩnh vực luật sư trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ông Nguyễn Thanh Reo - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau phát biểu tại cuộc họp, Sở Tư pháp đã thực hiện khá tốt trong việc giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương. Qua báo cáo chung, Sở Tư pháp đề xuất với Đoàn thanh tra, thanh tra để chỉ ra cho địa phương những điểm làm được, nhưng hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước và trong vai trò tự quản của Đoàn luật sư cũng như của các tổ chức hành nghề luật sư. Đề nghị Đoàn Thanh tra làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập để từ đó có những kiến nghị với Lãnh đạo Bộ Tư pháp trong hoạt động luật sư. Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau mong muốn qua cuộc thanh tra lần này Thanh tra Bộ Tư pháp sẽ chỉ ra những điểm đạt được và hạn chế trong hoạt động luật sư, để có thể thực hiện tốt hơn nữa hoạt động trong lĩnh vực luật sư trên đại bàn tỉnh Cà Mau. Đoàn Thanh tra đã ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp. Qua quá trình thanh tra sẽ góp phần đánh giá đúng thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực luật sư và việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức được tiến hành thanh tra trên đại bàn tỉnh Cà Mau, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các khuyết điểm, sai sót, tồn tại và xử lý đối với các vi phạm của các tổ chức được tiến hành thanh tra và các cá nhân có liên quan; nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động công chứng và tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Tổ giám sát có trách nhiệm giám sát Đoàn thanh tra, việc giám sát bảo đảm tính khách quan, thực hiện đúng pháp luật, không chỉ giám sát hình thức mà còn giám sát về mặt nội dung của Đoàn Thanh tra, Thanh tra Bộ đang thực hiện và đúc rút kinh nghiệm về mặt giám sát.
   Kết thúc cuộc họp, Đoàn thanh tra thông báo lịch thanh tra, thống nhất phương pháp làm việc, thời gian làm việc với các tổ chức được tiến hành thanh tra và đề nghị cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn.
Nguồn: Thanh tra Bộ Tư pháp