Thông tin liên hệ
Sign In

Thông tin liên hệ

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại email P.Làm việc
          (Nhà N4)
  Lãnh đạo Thanh tra        
  Nguyễn Hồng Diện Chánh Thanh tra 02462739573 diennh@moj.gov.vn 413
  Tạ Thị Tài Phó Chánh Thanh tra 02462739581 taitt@moj.gov.vn 401
  Đoàn Văn Hường Phó Chánh Thanh tra 02462739574 huongdv@moj.gov.vn 417
  Đặng Minh Quân Phó Chánh Thanh tra 02462739577 quandm@moj.gov.vn 418
  Phòng Tổng hợp - Hành chính    
  Đoàn Hải Quân Trưởng phòng 02462739572 quandh@moj.gov.vn 416
  Nguyễn Kim Lan Phó Trưởng phòng 02462739572 lannk@moj.gov.vn 416
  Nguyễn Tiến Tài Chuyên viên 02462739590 taint@moj.gov.vn 416
  Tăng Bá Sơn Thanh tra viên 02462739571 sontb@moj.gov.vn 402
  Nguyễn Lan Hương Thanh tra viên 02462739571 huongnl@moj.gov.vn 402
  Trịnh Thị Thu Hiền Thanh tra viên 02462739571 ttthien@moj.gov.vn 402
  Nguyễn Trung Anh Chuyên viên 02462739590 anhnt3@moj.gov.vn 416
  Ngô Xuân Tùng Văn thư 02462739590 nxtung@moj.gov.vn 416
  Trần Minh Đức Lái xe                         02462739590 ductm@moj.gov.vn 416
                              Fax: 02462739590     
  Phòng Thanh tra hành chính    
  Đặng Quốc Tuấn Trưởng phòng 02462739373 tuandq@moj.gov.vn 412
  Hà Thu Hương Phó Trưởng phòng 02462739373 huonght@moj.gov.vn 412
  Đỗ Thanh Hằng Thanh tra viên 02462739373 hangdt@moj.gov.vn 412
  Lữ Thị Mai Thanh tra viên 02462739373 mailt@moj.gov.vn 412
  Phòng Thanh tra chuyên ngành    
  Đinh Thu Dung Trưởng phòng 02462739579 dungdt@moj.gov.vn 415
  Nguyễn Thị Ngọc Hoa Phó Trưởng phòng 02462739579 nthoa@moj.gov.vn 415
  Hoàng Minh Thanh Phó Trưởng phòng 02462739579 thanhhm@moj.gov.vn 415
  Bùi Thị Huệ Chuyên viên 02462739579 huebt@moj.gov.vn 415
  Hoàng Thị Nga Thanh tra viên 02462739579 ngaht@moj.gov.vn 415
  Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo      
  Lê Xuân Hoà Phó Trưởng phòng 02462739577 hoalx@moj.gov.vn 418
  Đỗ Xuân Dương Thanh tra viên 02462739577 duongdx@moj.gov.vn 418
  Phạm Quý Dương Thanh tra viên 02462739577 duongpq@moj.gov.vn 418
  Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn thư      
  Nguyễn Ngọc Châu Trưởng phòng 02462739576 chaunn@moj.gov.vn Phòng TCD
  Lê văn Nghinh Phó Trưởng phòng 02462739576 nghinhlv@moj.gov.vn Phòng TCD
  Hoàng Thị Hà Thanh tra viên 02462739576 htha@moj.gov.vn Phòng TCD
  Lê Thị Ngọc Chuyên viên 02462739576 ngoclt@moj.gov.vn Phòng TCD

 
​​​​​​​​