Nghiên cứu trao đổi
Sign In
Thanh tra công chứng bản dịch - Những vi phạm, sai sót, bất cập

18/10/2017

Một trong những điểm mới của Luật Công chứng sửa đổi năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01.01.2015) là đã sửa đổi quy định về phạm vi công chứng, theo đó giao lại cho công chứng viên quyền công chứng bản dịch giấy tờ khi được cá nhân, tổ chức yêu cầu. Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu sử dụng bản dịch có công chứng. Tuy nhiên, qua một số cuộc thanh tra thực hiện năm 2015 và 2016 của Thanh tra Bộ cho thấy, các tổ chức hành nghề công chứng còn có những tồn tại, thiếu sót, lúng túng khi thực hiện công việc này. Bài viết này nhằm trao đổi những vấn đề về nghiệp vụ thanh tra mảng công việc mới này, đồng thời nêu lên những vấn đề vi phạm, sai sót thường gặp cũng như những bất cập phát sinh từ thực tiễn đối với công tác này.

Việc tổ chức các đoàn thanh tra hành chính - Khó khăn, vướng mắc và giải pháp hoàn thiện

31/07/2017

Phòng Thanh tra Hành chính thuộc Thanh tra Bộ có chức năng và nhiệm vụ chính là giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật và thực hiện các công việc khác khi được Chánh Thanh tra giao. Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ chính trong hoạt động thanh tra, bài viết dưới đây tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc từ các quy định của pháp luật cũng như từ thực tiễn tiến hành thanh tra để từ đó có những đề xuất, kiến nghị thiết thực giúp thúc đẩy việc thực thi Luật Thanh tra có hiệu lực, hiệu quả, cụ thể:

Thực trạng việc tổ chức thực hiện các đoàn thanh tra hành chính theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Thanh tra

28/07/2017

Căn cứ vào khái niệm và quy định nội dung của hoạt động thanh tra hành chính của Luật Thanh tra: “Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”, hàng năm Bộ Tư pháp đều ban hành Kế hoạch thanh tra, trong đó có các cuộc thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Quy trình thực hiện việc kiểm tra và một số kỹ năng cần có của người thực hiện việc kiểm tra

13/07/2017

Để công tác kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả, người thực hiện kiểm tra phải có những kỹ năng cần thiết, nâng cao năng lực chuyên môn và không ngừng trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Bài viết dưới đây tập trung phân tích các quy trình thực hiện việc kiểm tra và một số kỹ năng cần có của người thực hiện việc kiểm tra:

Quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực luật sư - Những bất cập và đề xuất hoàn thiện

12/07/2017

Thực tế, những năm gần đây, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực luật sư có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này đang gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định, trong đó có nguyên nhân từ những bất cập của quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này.

Công tác kiểm tra trong hoạt động quản lý nhà nước

10/07/2017

Công tác kiểm tra có vai trò quan trọng trong quản lý nói chung, quản lý nhà nước nói riêng. Để thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra cần có sự quan tâm của tất cả các cơ quan, ban ngành. Bài viết dưới đây sẽ nêu khái quát về khái niệm, chủ thể, đối tượng, mục đích, ý nghĩa của kiểm tra, đồng thời phân loại hoạt động kiểm tra và phân biệt hoạt động kiểm tra với hoạt động thanh tra.

Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra và một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động kiểm tra

06/07/2017

Công tác kiểm tra có vai trò quan trọng trong quản lý nói chung, quản lý nhà nước nói riêng. Để thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra cần có sự quan tâm của tất cả các cơ quan, ban ngành. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội hiện nay, các vấn đề phức tạp phát sinh trong quản lý nhà nước cũng diễn biến khó lường, đòi hỏi chúng ta phải kịp thời xử lý, chấn chỉnh. Để làm được những nhiệm vụ trên, việc tăng cường, chú trọng công tác kiểm tra là rất cần thiết. Dưới đây là những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra và đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra:

Một số bất cập trong quá trình triển khai thi hành Luật Thanh niên

06/07/2017

Luật Thanh niên được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên. Luật Thanh niên được ban hành và thực hiện đã thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với việc bồi dưỡng, phát huy vai trò thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luật Thanh niên không chỉ góp phần hoàn thiện thể chế về công tác thanh niên mà còn tạo ra sự động viên tích cực đối với các chủ thể tham gia công tác thanh niên ở Việt Nam.

Phát huy vai trò của thanh niên trong hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

26/06/2017

Tình nguyện là phẩm chất, giá trị tốt đẹp được thể hiện và chia sẻ trên cả thế giới, phong trào tình nguyện đã và đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, với điều kiện lịch sử, địa lý, chính trị và xã hội, phong trào tình nguyện ở Việt Nam có những đặc trưng khác biệt. Đối với dân tộc Việt Nam ta, tình nguyện đã trở thành một phẩm chất, một nét đẹp của tuổi trẻ nói chung và của thanh niên nói riêng. Trong những thời điểm lịch sử đặc biệt, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên luôn được thể hiện rõ nét.

Chế độ bồi dưỡng đối với người làm công tác tiếp công dân - quy định và kiến nghị hoàn thiện

11/04/2017

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, các Ban Tiếp công dân từ Trung ương đến địa phương tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc đảm bảo quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Làm tốt công tác tiếp công dân là thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Mặt khác, thông qua công tác tiếp công dân giúp cho Đảng và Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ thực tế, những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.