Nghiên cứu trao đổi
Sign In
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác thanh tra

30/01/2018

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về chống tham ô, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm; về nền văn hóa dân tộc và hiện đại; về đạo đức cách mạng; về đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh... Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. Đó là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Các giải pháp đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động Đoàn

22/01/2018

Tập hợp thanh niên đến với tổ chức Đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Đoàn. Bên cạnh việc tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên đến với tổ chức Đoàn, các cơ sở Đoàn cũng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tập hợp thanh niên phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Tuy nhiên, công tác này vẫn đang gặp nhiều khó khăn hạn chế.

Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

30/11/2017

Hoạt động thanh tra được coi là khâu không thể thiếu trong quản lý nhà nước nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý. Thanh tra được coi là tai mắt của các cấp lãnh đạo, quản lý và được tổ chức thành một hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Trong hệ thống các giải pháp trực tiếp và gián tiếp phòng, chống tham nhũng thì hoạt động thanh tra chính là một phương thức quan trọng để thực hiện nhiệm vụ này thể hiện qua các phương diện công tác cũng như thực tiễn hoạt động của các tổ chức thanh tra nhà nước trong những năm vừa qua.

Thanh tra Bộ Tư pháp - 35 năm xây dựng và phát triển

20/11/2017

Cách đây 72 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, có nhiệm vụ giám sát tất cả công việc và các nhân viên của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày Truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. Việc thành lập Ban thanh tra đặc biệt thể hiện sự cần thiết và vai trò quan trọng của công tác thanh tra đối với chính quyền ngay từ buổi đầu mới thành lập; thanh tra trở thành một chức năng thiết yếu của quản lý và là một thiết chế giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân thuộc các cấp chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xử lý các vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

Thanh tra công chứng bản dịch - Những vi phạm, sai sót, bất cập

18/10/2017

Một trong những điểm mới của Luật Công chứng sửa đổi năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01.01.2015) là đã sửa đổi quy định về phạm vi công chứng, theo đó giao lại cho công chứng viên quyền công chứng bản dịch giấy tờ khi được cá nhân, tổ chức yêu cầu. Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu sử dụng bản dịch có công chứng. Tuy nhiên, qua một số cuộc thanh tra thực hiện năm 2015 và 2016 của Thanh tra Bộ cho thấy, các tổ chức hành nghề công chứng còn có những tồn tại, thiếu sót, lúng túng khi thực hiện công việc này. Bài viết này nhằm trao đổi những vấn đề về nghiệp vụ thanh tra mảng công việc mới này, đồng thời nêu lên những vấn đề vi phạm, sai sót thường gặp cũng như những bất cập phát sinh từ thực tiễn đối với công tác này.

Việc tổ chức các đoàn thanh tra hành chính - Khó khăn, vướng mắc và giải pháp hoàn thiện

31/07/2017

Phòng Thanh tra Hành chính thuộc Thanh tra Bộ có chức năng và nhiệm vụ chính là giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật và thực hiện các công việc khác khi được Chánh Thanh tra giao. Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ chính trong hoạt động thanh tra, bài viết dưới đây tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc từ các quy định của pháp luật cũng như từ thực tiễn tiến hành thanh tra để từ đó có những đề xuất, kiến nghị thiết thực giúp thúc đẩy việc thực thi Luật Thanh tra có hiệu lực, hiệu quả, cụ thể:

Thực trạng việc tổ chức thực hiện các đoàn thanh tra hành chính theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Thanh tra

28/07/2017

Căn cứ vào khái niệm và quy định nội dung của hoạt động thanh tra hành chính của Luật Thanh tra: “Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”, hàng năm Bộ Tư pháp đều ban hành Kế hoạch thanh tra, trong đó có các cuộc thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Quy trình thực hiện việc kiểm tra và một số kỹ năng cần có của người thực hiện việc kiểm tra

13/07/2017

Để công tác kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả, người thực hiện kiểm tra phải có những kỹ năng cần thiết, nâng cao năng lực chuyên môn và không ngừng trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Bài viết dưới đây tập trung phân tích các quy trình thực hiện việc kiểm tra và một số kỹ năng cần có của người thực hiện việc kiểm tra:

Quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực luật sư - Những bất cập và đề xuất hoàn thiện

12/07/2017

Thực tế, những năm gần đây, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực luật sư có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này đang gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định, trong đó có nguyên nhân từ những bất cập của quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này.

Công tác kiểm tra trong hoạt động quản lý nhà nước

10/07/2017

Công tác kiểm tra có vai trò quan trọng trong quản lý nói chung, quản lý nhà nước nói riêng. Để thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra cần có sự quan tâm của tất cả các cơ quan, ban ngành. Bài viết dưới đây sẽ nêu khái quát về khái niệm, chủ thể, đối tượng, mục đích, ý nghĩa của kiểm tra, đồng thời phân loại hoạt động kiểm tra và phân biệt hoạt động kiểm tra với hoạt động thanh tra.