Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Sign In

Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Sáng 24/11, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện nhiệm cụ trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan.

Mục đích của việc phối hợp là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tổ chức và hoạt động của ngành Tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, về tổ chức và hoạt động của ngành Tư pháp.
Hai bên thống nhất sẽ thực hiện phối hợp thông qua các phương thức: tổ chức các đoàn liên ngành và cử cán bộ phối hợp; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan; tổ chức các cuộc họp. Vụ Cơ quan nội chính (Vụ 4), Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Bộ Tư pháp là đầu mối giúp lãnh đạo hai cơ quan xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện chi tiết; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này.
Phát biểu tại lễ ký Quy chế, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định đây là sự kiện quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp, góp phần thực hiện tốt nhiệm cụ của mỗi cơ quan.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng tin tưởng rằng, việc thực hiện tốt Quy chế này sẽ góp phần quan trọng để Ban Nội chính Trung ương thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; góp phần giúp Bộ Tư pháp thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng sẽ quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện tốt các nội dung của Quy chế, đáp ứng được yêu cầu đã đặt ra và phối hợp với Ban Nội chính Trung ương để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp