Thanh tra chuyên ngành
Sign In
Công bố Quyết định Thanh tra chuyên ngành tại tỉnh Bắc Ninh

02/03/2016

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ngày 26 tháng 2 năm 2016,Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 03/QĐ-TTR về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Kinh Bắc. Thực hiện Luật Thanh tra, ngày 01 tháng 3 năm 2016, Thanh tra Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp công bố Quyết định trên tại trụ sở Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Kinh Bắc.Đây là cuộc thanh tra có tính chất liên ngành đầu tiên trong năm 2016 của Thanh tra Bộ Tư pháp với sự tham gia phối hợp của đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự và Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh, là tiền đề cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra tiếp theo của năm 2016.

Điểm mới của Kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành năm 2016

03/02/2016

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016, trong đó có công tác thanh tra chuyên ngành của Bộ Tư pháp.

Thanh tra Bộ hoàn thành KH thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản năm 2015

15/01/2016

Trong năm 2015, Thanh tra Bộ Tư pháp đã tiến hành 04 cuộc thanh tra chuyên ngành bán đấu giá tài sản tại các tỉnh: Bình Định, Quảng Ninh, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh.